6/6/11

Η ΠΛΙΝΙΟΣ Α.Ε. σε κ/ξ με την ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε. ανέλαβε την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του έργου αποκατάστασης των ΜΑΒΕ


Υπογράφηκε στις 27/5/2011 η σύμβαση του έργου: «Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη για την ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης αποθέσεων των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος στο Ζιδάνι Κοζάνης» από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργο Δακή και τον εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας "ΠΛΙΝΙΟΣ Α.Ε. - ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε." , Δρ. Ιωάννη Πέτρου.Σκοπός του έργου της παρούσας σύμβασης είναι η πολυεπίπεδη υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Επίπεδα: Διαχειριστικό, Νομικό, Περιβαλλοντικό, Μέτρα ασφάλειας – υγιεινής, Δημοσιότητας – ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης), ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση του κυρίως έργου (Υποέργο 2: «Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης αποθέσεων των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος στο Ζιδάνι Κοζάνης»), όσον αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διαχειριστική, λειτουργική και χρονική υποστήριξη του έργου, την παρακολούθηση και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων υλοποίησης, την απορρόφηση των χρηματοδοτήσεων και γενικότερα την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρακολούθηση του συστήματος περιβαλλοντικών παραμέτρων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Υποέργου 2 .