ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΜΙΑΝΤΟΣ, ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΑΣ

Επιθεώρηση χώρων, δειγματοληψία με σκοπό την αναγνώριση και χαρτογράφηση των υλικών αμιάντου, ανάλυση δειγμάτων αέρα για τον έλεγχο της καθαρότητας των χώρων καθώς και του επιπέδου ρύπανσης κατά τη διάρκεια των εργασιών με αμίαντο. Επιπλέον, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπόνηση προγραμμάτων διαχείρισης αμιάντου, σύνταξη προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης, διαχείριση έργων αμιάντου καθώς και οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τον αμίαντο.


ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΠΛΙΝΙΟΣ έχει το επιστημονικό υπόβαθρο, την υψηλή τεχνολογία, την εμπειρία και την τεχνογνωσία να σας καθοδηγήσει ώστε να αποφευχθούν οι πιθανοί κίνδυνοι και να οδηγηθείτε σε ένα ασφαλές και επιτυχές επενδυτικό σχέδιο. Το σχέδιο αυτό μπορεί να αφορά τη συγχώνευση ή απόκτηση μιας επιχείρησης, την εμπορική ή βιομηχανική ανάπτυξη, την πώληση ή αγορά μιας εγκατάστασης ή έκτασης, την οικονομική ενίσχυση και υποστήριξη μιας επιχείρησης κ.α.


Πολυάριθμοι πελάτες με διαφορετικούς επενδυτικούς και επιχειρησιακούς στόχους έχουν ανάγκη από υπηρεσίες αποτίμησης περιβαλλοντικής ευθύνης, συμπεριλαμβανόμενων δραστηριοτήτων όπως:
 • Συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών
 • Απόκτηση ή αποστέρηση αδειών για κατασκευαστικές - κατεδαφιστικές εργασίες
 • Εμπορική ή βιομηχανική ανάπτυξη ακίνητων περιουσιών
 • Πώληση ή αγορά εγκαταστάσεων ή εκτάσεων.
 • Δανειοδότηση και χρηματοδότηση εμπορικών και βιομηχανικών ιδιοκτησιών – δραστηριοτήτων
 • Διαδικασίες πτώχευσης και χρεοκοπίας.
 • Εξυγίανση, αποκατάσταση και αναδιαμόρφωση ιδιοκτησίας.

Οι υπηρεσίες αποτίμησης περιβαλλοντικής ευθύνης που παρέχουμε περιλαμβάνουν:
 • Περιβαλλοντική εκτίμηση περιοχών.
 • Μελέτη χαρακτηρισμού περιοχών.
 • Έλεγχος και αξιολόγηση της συμμόρφωσης αδειών με τα περιβαλλοντικά κριτήρια της εκάστοτε περιοχής.
 • Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των όρων ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας.
 • Διερεύνηση κτιρίων ή βιομηχανικών εγκαταστάσεων για τον εντοπισμό επικίνδυνων υλικών και ουσιών (αμίαντος, μόλυβδος, ραδόνιο, βαρέα μέταλλα, PCB’s κλπ). Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης, εκτίμηση κινδύνου, νομικές ευθύνες.
 • Δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις (αέρας εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, έδαφος, νερό, απόβλητα).
 • Διερεύνηση εδάφους, υπεδάφους και υπόγειων νερών.
 • Εκτίμηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου.
 • Εκτίμηση περιβαλλοντικών και νομικών ευθυνών.
 • Σύνταξη μελέτης αποκατάστασης και ασφαλούς διαχείρισης των επικίνδυνων υλικών.
 • Εκτίμηση κόστους, υπολογισμός δαπανών αποκατάστασης και εξυγίανσης χώρων.
 • Επίβλεψη εργασιών αποκατάστασης, διενέργεια μετρήσεων για την επιβεβαίωση της πλήρους εξυγίανσης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

Οι υπηρεσίες περιβαλλοντικής διερεύνησης εδάφους καλύπτουν τις σύγχρονες και ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά με τις χρήσεις γης και τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι διάφορες εκτάσεις σε συνάρτηση με τις μελλοντικές επενδύσεις σε αυτές.

Η ΠΛΙΝΙΟΣ έχει το επιστημονικό υπόβαθρο, την υψηλή τεχνολογία, την εμπειρία και την τεχνογνωσία για να διερευνήσει και να αξιολογήσει την υφιστάμενη -από περιβαλλοντικής πλευράς- κατάσταση των υπογείων υδάτων, του εδάφους και του υπεδάφους, και να σας καθοδηγήσει αφενός μεν για τη βέλτιστη (οικονομικά, τεχνικά, χρονικά και νομικά) επιλογή μεθόδου εξυγίανσης των ρυπασμένων εκτάσεων σας, αφετέρου δε για την αποφυγή πιθανών κίνδυνων και την επιλογή ενός ασφαλούς και επιτυχούς επενδυτικού σχεδίου. Το σχέδιο αυτό μπορεί να αφορά τη πώληση ή αγορά εκτάσεων γης (κτηματομεσιτικές δραστηριότητες - real estate) και επένδυση σε αυτές με τη δημιουργία (βιομηχανικών, εμπορικών, οικιστικών) εγκαταστάσεων, την δανειοδότηση τέτοιων επενδύσεων (τραπεζικές δραστηριότητες) ή ακόμα και την εξυγίανση ρυπασμένων (εν γνώσει των επενδυτών) εκτάσεων με σκοπό την αλλαγή της χρήσης γης, την αποκατάστασή τους κ.α.

Οι υπηρεσίες περιβαλλοντικής διερεύνησης εδάφους που παρέχουμε περιλαμβάνουν:
Αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης -από περιβαλλοντικής πλευράς- κατάστασης των υπογείων υδάτων, του εδάφους και του υπεδάφους.
Προσδιορισμός πιθανών ενεργών ή ανενεργών εστιών ρύπανσης.
Εκτίμηση του υφιστάμενου περιβαλλοντικού κινδύνου μετά από την αξιολόγηση της κατάστασης του υπεδάφους και του περιβάλλοντος χώρου.
Δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις.
Σύνταξη και υποβολή προτάσεων για τη λήψη ενδεχόμενων μέτρων που θα αφορούν στην προστασία και αποκατάσταση των υπογείων υδάτων, του εδάφους και του υπεδάφους.
Εκτίμηση περιβαλλοντικών και νομικών ευθυνών.
Εκτίμηση κόστους, υπολογισμός δαπανών αποκατάστασης και εξυγίανσης των υπογείων υδάτων, του εδάφους και του υπεδάφους.
Επίβλεψη εργασιών αποκατάστασης, διενέργεια μετρήσεων για την επιβεβαίωση της πλήρους αποκατάστασης και εξυγίανσης.


ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΙΓΟΥΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Οι σύγχρονες τάσεις της παγκόσμιας ναυτιλίας σε συνδυασμό με τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό οδηγιών και κανονισμών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, απαιτούν ολοκληρωμένες λύσεις και συμβουλές στον τομέα του περιβάλλοντος.
Η ΠΛΙΝΙΟΣ έχει το επιστημονικό υπόβαθρο, την υψηλή τεχνολογία, την εμπειρία και την τεχνογνωσία για να διερευνήσει και να αξιολογήσει -από περιβαλλοντικής πλευράς- την κατάσταση κάθε είδους ναυτιλιακής εγκατάστασης (πλοία, ναυπηγεία, διαλυτήρια πλοίων), να ελέγξει και να προσδιορίσει αν οι περιβαλλοντικές παράμετροι (επικίνδυνα και τοξικά υλικά και ρύποι) μιας εγκατάστασης συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς και διεθνής κανονισμούς, και να σας καθοδηγήσει για τη βέλτιστη (οικονομικά, τεχνικά, χρονικά και νομικά) επιλογή μεθόδου εξυγίανσης των ρυπασμένων εγκαταστάσεων σας. Οι σωστές και εξειδικευμένες συμβουλές που σας παρέχουμε, σας διασφαλίζουν ότι λαμβάνετε τις βέλτιστες αποφάσεις τόσο για την επιχείρηση σας όσο και για το περιβάλλον.

Οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες σε ναυπηγικές- επισκευαστικές εγκαταστάσεις που παρέχουμε περιλαμβάνουν:
- Επιθεωρήσεις πλοίων για τον εντοπισμό και την καταγραφή επικίνδυνων υλικών και ρύπων (αμίαντος, μόλυβδος, ακτινοβολίες, LSA scale, βαρέα μέταλλα, Υδράργυρος, TBT’s, PCT’s, PBB’s, PCB’s, κ.α.)
- Δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις.
- Επίβλεψη αποκατάστασης, μετρήσεις, έκδοση πιστοποιητικών καθαρότητας.
- Παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων κατά την διάρκεια διάλυσης πλοίων.
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκτίμηση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης κατά την διάρκεια επισκευαστικών εργασιών.