ΑΜΙΑΝΤΟΣ

ΑΜΙΑΝΤΟΣ , ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΑΣ

Ο αμίαντος και οι αρνητικές του συνέπειες είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εδώ και δεκαετίες, πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Το έργο της ΠΛΙΝΙΟΣ είναι η επιθεώρηση χώρων, η δειγματοληψία με σκοπό την αναγνώριση και χαρτογράφηση των υλικών αμιάντου, η ανάλυση δειγμάτων αέρα για τον έλεγχο της καθαρότητας των χώρων καθώς και του επιπέδου ρύπανσης κατά τη διάρκεια των εργασιών με αμίαντο.

Επιπλέον, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπόνηση προγραμμάτων διαχείρισης αμιάντου, σύνταξη προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης, διαχείριση έργων αμιάντου καθώς και οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τον αμίαντο.

 Επιθεώρηση χώρων με σκοπό τον εντοπισμό και την καταγραφή υλικών αμιάντου

Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα διαχείρισης αμιάντου απαιτεί μια εξειδικευμένη εκτίμηση και αξιολόγηση των ύποπτων για αμίαντο υλικών που βρίσκονται σε μια εγκατάσταση (κτίρια, βιομηχανίες, πλοία, οικόπεδα). Αυτό συνήθως απαιτεί διεξοδική έρευνα στις εγκαταστάσεις ώστε να καθοριστεί η θέση, η κατάσταση, η επικινδυνότητα και το είδος όλων των υλικών που περιέχουν αμίαντο. Η ΠΛΙΝΙΟΣ μπορεί να σας συμβουλέψει για τον τύπο έρευνας που απαιτείται και να σας προτείνει μεθόδους και διαδικασίες ώστε η έρευνα να διεκπεραιωθεί με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

Υπάρχουν τριών ειδών επιθεωρήσεις οι οποίες είναι σχεδιασμένες σύμφωνα με εξειδικευμένα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα:
Τύπου 1: Οπτική Επιθεώρηση για τον εντοπισμό και την καταγραφή υλικών που πιθανόν να περιέχουν αμίαντο.
Τύπου 2: Δειγματοληπτική Επιθεώρηση η οποία πραγματοποιείται με συνδυασμό οπτικής επιθεώρησης και δειγματοληψίας ευρείας κλίμακας όπου τα δείγματα αναλύονται εργαστηριακά.
Τύπου 3: Παρεισφρητική Επιθεώρηση η οποία περιλαμβάνει δειγματοληπτική επιθεώρηση με καταστροφικό έλεγχο, πριν από εργασίες κατεδάφισης ή ανακαίνισης.


Έλεγχος αέρα

Ο έλεγχος του αέρα ως προς την περιεκτικότητα του σε ίνες αμιάντου, σύμφωνα και με τα όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, μπορεί να απαιτηθεί για διάφορους λόγους συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού μιας πηγής ρύπανσης, της εκτίμησης της έκθεσης των εργαζομένων, του προσδιορισμού των επιπέδων υποβάθρου και τον έλεγχο της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των μέτρων ασφαλείας και των εργασιών διαχείρισης. Οι αποφάσεις για τον πιθανό κίνδυνο της έκθεσης, την συμμόρφωση με τα όρια ελέγχου την ισχύουσα νομοθεσία και τα επίπεδα καθαρότητας εξαρτώνται από τη δειγματοληψία και την ανάλυση αέρα.
Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητο ότι αυτές οι μετρήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται επαρκώς χρησιμοποιώντας τις καταλληλότερες διαδικασίες δειγματοληψίας – ανάλυσης και εξοπλισμό.
Η ΠΛΙΝΙΟΣ δεσμεύεται στην παροχή των πλέον αξιόπιστων δειγματοληψιών αέρα και αναλύσεων αιωρούμενων ινών αμιάντου, σύμφωνα με διεθνείς μεθόδους, για τις οποίες είναι διαπιστευμένη από το ΕΣΥΔ κατά ISO/IEC 17025:2005.
Οι επιθεωρητές της ΠΛΙΝΙΟΣ διεξάγουν δειγματοληψίες αέρα και αναλύσεις αιωρούμενων ινών αμιάντου ακολουθώντας τις παρακάτω εφαρμογές ανάλογα με τις προδιαγραφές του πελάτη και το είδος των εργασιών:
- Μετρήσεις υποβάθρου
- Έλεγχος τήρησης μέτρων και κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια εργασιών αμιάντου
- Ατομικές μετρήσεις σε εργαζόμενους
- Έλεγχος καθαρότητας και επαναχρησιμοποίησης χώρων, ύστερα από εργασίες διαχείρισης υλικών αμιάντου.
- Έκδοση σχετικών πιστοποιητικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία


Έλεγχος αμιάντου σε στερεά υλικά - ρευστά

Η ΠΛΙΝΙΟΣ διαθέτει την τεχνογνωσία, τις εγκαταστάσεις και τον εργαστηριακό εξοπλισμό για μαζική ανάλυση στερεών και ρευστών δειγμάτων με σκοπό την ταυτοποίηση και τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε αμίαντο.
Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται με πολωτικά (PLM) και ηλεκτρονικά μικροσκοπία (SEM, TEM) βασισμένες σε διεθνείς μεθόδους ανάλογα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του πελάτη.


Διαχείριση έργων – εκπόνηση προγραμμάτων διαχείρισης αμιάντου

Οι κανονισμοί και το νομοθετικό πλαίσιο για τον αμίαντο  είναι σύνθετοι και δύσκολο να ερμηνευθούν. Η αφαίρεση και διαχείριση αμιάντου χωρίς ανεξάρτητες ειδικές συμβουλές μπορεί να κρύβει πολλές παγίδες, όπως έναν ανεξέλεγκτο κίνδυνο έκθεσης σε αμίαντο των ενοίκων ενός κτιρίου έως και επιβολή πρόσθετης εργασίας από τον ανάδοχο του έργου.
Μπορούμε, εφόσον ζητηθεί, να παρέχουμε τα Σχέδια Εργασίας, τις Προδιαγραφές και Απαιτήσεις ενός έργου με τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης, ώστε να εξασφαλίσουμε ολοκληρωτικό έλεγχο στο έργο αφαίρεσης και διαχείρισης αμιάντου.
Με την παροχή συνεχούς επιτόπιας επίβλεψης, μπορούμε να διαχειριστούμε ένα έργο διαχείρισης αμιάντου από τα πρώτα στάδια εντοπισμού και καταγραφής των υλικών αμιάντου έως την τελική ολοκλήρωση του και να ανακουφίσουμε τον εργοδότη από το νομοθετικό βάρος με την εξασφάλιση ότι οι νομικές υποχρεώσεις του πελάτη εξασφαλίζονται και τηρούνται πλήρως και ότι οι εργασίες ολοκληρώνονται με την ελάχιστη δυνατή επικινδυνότητα.
Οι Project Managers της ΠΛΙΝΙΟΣ θα εξασφαλίσουν την ασφαλή και οικονομικώς αποδοτικότερη ολοκλήρωση των έργων αφαίρεσης και διαχείρισης αμιάντου, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα που ταιριάζει με τις απαιτήσεις σας. Ο τελικός φάκελος του έργου που προετοιμάζεται για τον πελάτη μας, περιλαμβάνει οικονομικά, τεχνικά και νομικά στοιχεία, καθώς επίσης και στοιχεία για τα μετρά ασφάλειας και υγιεινής των εργασιών που πρέπει να ληφθούν.


Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου από την ύπαρξη υλικών αμιάντου σε εργασιακούς χώρους

Η ΠΛΙΝΙΟΣ μέσω εξειδικευμένων μοντέλων ελέγχου και επιθεώρησης έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει τον επαγγελματικό κίνδυνο από την ύπαρξη υλικών αμιάντου σε παντός είδους εργασιακούς χώρους σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας.


Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τον αμίαντο

Η ΠΛΙΝΙΟΣ διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για τον αμίαντο σε συνεργασία με Οργανισμούς και Φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. Η εκπαίδευση προσαρμόζεται στις ανάγκες και απαιτήσεις του εκπαιδευόμενου, όπως από γενική ενημέρωση Διευθυντών, Μηχανικών, Τεχνικών Ασφαλείας και εργαζομένων Δημοσίων φορέων ή Τεχνικών εταιρειών, έως και εξειδικευμένη εκπαίδευση εργαζομένων αφαίρεσης και διαχείρισης αμίαντου σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.